מסר רעיוני:
משואה לתקומה - "בדמייך חיי"
מתוך אימת השואה, שבמהלכה עונו ונרצחו בני עמנו, מצאו הניצולים כוח וחיות להצטרף למאבק לעצמאות אישית ולאומית: לבנות בית ומשפחה, לתרום להקמתה של מדינת ישראל, לשגשוגה ולקיומו של העם היהודי בארצו. התקומה באה לביטוי בהקמת המדינה, בריבונותה כמדינה עצמאית ובתרומתנו, תרומת כל אחד מאתנו, לקיום המדינה, להגנתה ולפיתוחה.
 
מטרת העל:
משתתפי המסע ילמדו על השואה ויכירו את ביטויי ההנצחה השונים של השואה במדינת ישראל (אנדרטאות, מוזיאונים, מערכי שיעור ועדויות)
חינוך בני הנוער לזהות עצמם כחולייה בשרשרת הדורות של העם היהודי, ולהצטרף למעגל האזרחים הפעילים והתורמים לקיומה ולשגשוגה של מדינת ישראל.
 
מטרות ייעודיות:
1. התלמידים יכירו סיפור אישי, שם וקורות חיים של אדם אחד לפחות, שעבר בחייו את השואה, עלה לישראל, והשתתף בבנייתה.
2. התלמידים ילמדו כי באירופה ובצפון אפריקה התנהלו עד למלחמת העולם השנייה חיים יהודיים תוססים, במאות קהילות, תוך 
     שילוב תרבותי בין יהדות לבין הסביבה בה חיו ותוך בידול ושמירת זהותם היהודית הנפרדת.
3. התלמידים ילמדו על מעשי הנאצים ועוזריהם להשמדת היהודים, לפחות בהקשר של קורותיו של אדם אחד או קהילה אחת. בנוסף,
     יכירו התלמידים גם את פועלם של חסידי אומות העולם.
4. התלמידים ילמדו על אודות השתתפות היהודים במאבק העולמי נגד הנאצים: יהודיים בצבאות הברית ובמיוחד בצבא ברית 
     המועצות, יהודי ארץ ישראל במסגרת הצבא הבריטי וסיפור צנחני היישוב.
5. התלמידים יזהו את העלייה לישראל של ניצולי השואה כהגשמה ציונית: שאיפה לעצמאות לאומית, והצטרפות ליישוב היהודי בארץ
     ישראל במאבק לעצמאות. בתוך כך, ילמדו התלמידים גם על רבים שעלו לארץ ישראל מכיוון שלא התאפשר להם להגר לארצות 
     אחרות. במיוחד יודגשו הסיכונים שהיו כרוכים בעלייה בלתי ליגאלית ובהצטרפות למפעל ההעפלה ויודגש כי העולים השתתפו
    בהגשמה הציונית.
6. התלמידים יכירו לפחות שדה קרב אחד במלחמת העצמאות, שבו באה לידי ביטוי תרומתם של שארית הפליטה במאבק לעצמאות.
7. התלמידים יכירו לפחות יישוב אחד בארץ, שבו באה לידי ביטוי תרומתם של שארית הפליטה להקמת המדינה ולשגשוגה.
8. התלמידים יכירו לפחות אתר הנצחה וזיכרון אחד, ויוכלו לזהות את הביטויים האומנותיים של המושגים 'שואה', 'גבורה', ו'תקומה'.
    התלמידים יופנו למידע נוסף, להרחבה ולהעמקה.
9. התלמידים יקחו חלק בדיון מסכם בשאלת הקשר שבין השואה להקמת מדינת ישראל במסגרת פעילות הסיכום של המסע.